Pomiary elektryczne

Przeprowadzamy pomiary elektryczne. Wykorzystujemy niezawodne mierniki cyfrowe, klucze izolacyjne oraz analizatory mocy.

Nasza oferta obejmuje:

  • pomiary elektryczne odbiorcze,
  • pomiary okresowe instalacji elektrycznych,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • pomiary rezystancji uziemień.

Po zakończeniu pomiarów sporządzamy raport, w którym przedstawiamy wyniki pomiarów oraz ewentualne zalecenia i wnioski dotyczące niezbędnych napraw lub modernizacji.

Jak często należy przeprowadzać okresowe pomiary elektryczne?

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda instalacja elektryczna powinna być sprawdzana co najmniej raz na 5 lat. Częstotliwość pomiarów okresowych zależna jest od rodzaju instalacji, jej wyposażenia i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływu czynników zewnętrznych, na jakie narażona jest dana instalacja.

Krótsze okresy między kolejnymi pomiarami okresowymi elektroinstalacji są wskazane w przypadku miejsc pracy, w których występuje ryzyko porażenia prądem czy pożaru, a także w pomieszczeniach, w których znajdują się jednocześnie instalacje niskiego i wysokiego napięcia. Częstsze pomiary wykonuje się także w obiektach komunalnych i na terenach budowy.

Pomiar elektryczny